اعلام نفرات برگزیده در مرحله مقدماتی

با توجه به بررسی های انجام شده ، ۱۲۰ نفر از بیش از ۴ هزار شرکت کننده در آکادمی موسیقی خواننده بَش | معین راهبر به بخش مقدماتی راه پیدا کرده اند

  • اعلام نتایج از طریق سامانه پیامکی :  کد ملی و یا شماره پیگیری خود به سامانه پیامکی آکادمی خواننده بش به شماره ۳۰۰۰۸۸۱۰۲۱ ارسال نمایید

نام و نام خانوادگی ، یا کد ملی و یا کد رهگیری خود را به فارسی جستجو نمایید

نامنام خانوادگیکد ملیکد رهگیریوضعیت
نامنام خانوادگیکد ملیکد رهگیریوضعیت
علیاطهم خانی۰۹۲۴۷۵۸۸۹۹۳۲۵۸۹قبول شده در مرحله مقدماتی
معینسلیمانی۲۰۵۰۱۱۶۴۱۱۵۰۷۸۷قبول شده در مرحله مقدماتی
مجتبیآهنگر۲۱۳۰۶۰۷۲۵۱۵۸۲۳۸قبول شده در مرحله مقدماتی
مهدیاحمدی مقدم۰۰۱۷۸۹۸۴۵۵۶۴۶۴۹قبول شده در مرحله مقدماتی
محمد صادقخوشحال۲۴۸۰۲۶۷۷۷۶۷۱۱۳۱قبول شده در مرحله مقدماتی
امیرحسینحافظ۳۱۰۰۳۶۸۹۰۸۷۸۱۸۸قبول شده در مرحله مقدماتی
شایانخالقی۱۷۴۲۹۲۳۹۹۲۰۲۵۸۹قبول شده در مرحله مقدماتی
محمدرضوانی خواه۳۳۸۰۶۳۱۸۲۵۲۱۶۱۳قبول شده در مرحله مقدماتی
علیبزاز۱۹۴۰۴۸۸۴۹۴۳۳۱۳۴قبول شده در مرحله مقدماتی
محمد علی

عنبرزاده۱۸۷۰۰۹۱۱۷۵۵۱۴۲۲قبول شده در مرحله مقدماتی
آبرام

پیری نژاد ۲۶۴۹۹۱۲۶۲۶ قبول شده در مرحله مقدماتی
مجتبی

حاتمی نیا۱۹۹۰۷۱۲۶۸۱۶۵۴۲۸قبول شده در مرحله مقدماتی
محمد رضا

اکبری۳۲۴۰۵۱۱۶۴۹۷۱۴۰۰قبول شده در مرحله مقدماتی
شیرانکابلی۲۱۲۲۶۱۷۷۶۱۷۹۲۶۲قبول شده در مرحله مقدماتی
میثمخما خسروی۲۳۶۰۲۸۶۲۲۶۰۲۸۵۵قبول شده در مرحله مقدماتی
عرفانحسن زاده۰۰۲۲۴۸۹۷۳۸۲۱۸۳۰قبول شده در مرحله مقدماتی
امیررمضانی۴۹۰۰۳۱۱۵۷۱۳۳۴۱۳قبول شده در مرحله مقدماتی
مهرانفتحی۰۳۱۰۷۷۳۶۸۷۵۱۴۳۶قبول شده در مرحله مقدماتی
امیرحسینعطایی۱۷۴۳۳۳۹۱۲۷ ۵۷۸۵۴ قبول شده در مرحله مقدماتی
حسنپیر مرتاض۲۷۱۰۱۷۴۸۹۸۶۵۴۵۸قبول شده در مرحله مقدماتی
محمدباقرخِرام۲۵۰۰۱۹۷۵۷۳۷۱۴۰۲قبول شده در مرحله مقدماتی
مرتضیادهمی ۳۴۳۰۲۵۸۲۰۰۹۶۱۵۶قبول شده در مرحله مقدماتی
محسنکرمی۱۲۷۱۲۲۱۳۲۲۰۶۳۱۷قبول شده در مرحله مقدماتی
رضاحق جو۲۲۸۱۱۰۱۹۶۸۲۲۶۳۵قبول شده در مرحله مقدماتی
فرشادنصرتی۰۳۱۰۳۸۸۳۳۳۳۳۶۱۲قبول شده در مرحله مقدماتی
آرمینآقاجانپور۲۷۳۰۲۳۲۱۴۱۵۱۵۲۶قبول شده در مرحله مقدماتی
بنیامینیادگاری۰۳۷۱۲۸۸۵۶۸۵۸۸۵۴قبول شده در مرحله مقدماتی
سهرابکرمی۴۹۸۰۲۳۸۹۶۳۶۵۷۱۸قبول شده در مرحله مقدماتی
مسعودخلیلی خواجه۵۵۶۰۳۸۴۰۶۲۷۱۹۹۵قبول شده در مرحله مقدماتی
وحیدفرضی۱۴۹۰۳۴۹۳۸۳۷۹۴۶۴قبول شده در مرحله مقدماتی
حیدرزنگنه۰۵۲۰۹۵۲۱۹۷۹۷۰۱۲قبول شده در مرحله مقدماتی
علیجرفی۱۹۸۰۰۹۲۳۴۶۲۳۸۷۵قبول شده در مرحله مقدماتی
محسنحیدری۱۹۶۰۱۰۴۴۳۸۹۷۳۱۴قبول شده در مرحله مقدماتی
عرفانجلیز۳۳۸۰۴۱۴۹۸۰۵۱۶۶۹قبول شده در مرحله مقدماتی
محمدمیرزاده۲۰۵۰۷۷۰۶۶۹۵۹۰۳۵قبول شده در مرحله مقدماتی
فرزینصالحی نسب۱۲۷۲۶۹۰۵۱۲۶۵۸۶۷قبول شده در مرحله مقدماتی
رضاملایی۱۳۸۱۷۰۹۹۲۳۷۲۱۹۷قبول شده در مرحله مقدماتی
حسینمختاری۰۰۲۳۶۶۳۹۵۲۷۹۸۳۰قبول شده در مرحله مقدماتی
علیرضارکنی رکن آبادی۳۴۱۰۸۵۵۰۹۲۰۶۹۲۲قبول شده در مرحله مقدماتی
دانیالعبدالهی قهفرخی۱۸۷۰۳۵۹۹۱۷۲۴۱۶۲قبول شده در مرحله مقدماتی
حامدقنبرنیا۴۹۸۰۱۱۰۶۹۱۳۷۳۵۵قبول شده در مرحله مقدماتی
امیرحسینثابتی۱۲۷۳۳۵۰۵۷۱۵۲۰۵۶قبول شده در مرحله مقدماتی
سیوانکریمی۲۹۲۰۲۵۳۹۲۱۶۰۱۰۴قبول شده در مرحله مقدماتی
میثماخلاقی۰۰۷۰۵۰۱۷۳۴۶۶۲۴۱قبول شده در مرحله مقدماتی
میلاددولت زاده۰۰۲۰۹۷۲۸۹۱۷۲۷۰۰قبول شده در مرحله مقدماتی
سعیدمنادی۰۴۹۱۷۲۳۸۷۳۸۰۳۶۲قبول شده در مرحله مقدماتی
حسینهاشم زاده۲۰۸۰۰۵۱۸۶۵۰۷۹۸۶قبول شده در مرحله مقدماتی
علیمختای۲۱۳۰۳۳۲۸۱۱۲۴۲۵۰قبول شده در مرحله مقدماتی
سیاوشچراغچیان۰۹۲۱۳۱۹۵۴۱۳۷۶۴۵قبول شده در مرحله مقدماتی
سعیدقمقامی۰۴۱۰۰۰۶۴۴۰۵۲۱۷۳قبول شده در مرحله مقدماتی
حسینبشیری۸۸۶۷۴۶۴۳۵۶۶۰۵۴۶قبول شده در مرحله مقدماتی
محمدجوادرستخیز۴۷۰۰۰۹۴۰۱۱۶۶۲۵۸قبول شده در مرحله مقدماتی
محمدصالحنیازی۳۸۶۱۲۷۶۱۰۰۷۳۰۴۶قبول شده در مرحله مقدماتی
سعیدبهفری۲۴۲۰۱۵۳۴۶۴۸۰۳۶۴قبول شده در مرحله مقدماتی
علیرضاعلیپور۲۱۳۰۵۶۹۷۳۰۱۰۱۰۴قبول شده در مرحله مقدماتی
ابراهیمابراهیم پور۲۵۸۰۵۱۲۴۲۱۲۷۱۵۷قبول شده در مرحله مقدماتی
رضادشتی۰۹۲۴۲۹۰۷۰۶۳۷۹۹۸قبول شده در مرحله مقدماتی
صادقبهرام پور۲۵۲۰۱۱۴۳۳۹۵۵۰۰۰قبول شده در مرحله مقدماتی
امیردارابی نژاد۱۹۹۰۳۷۲۸۵۶۶۰۸۴۳قبول شده در مرحله مقدماتی
مهدیهمتی۰۳۱۱۳۶۳۹۵۴۶۶۳۷۰قبول شده در مرحله مقدماتی
محمداحمدی۱۸۳۰۵۲۸۱۰۶۷۳۷۶۹قبول شده در مرحله مقدماتی
علینائیج۲۱۹۰۱۶۹۸۹۵۸۱۳۴۹قبول شده در مرحله مقدماتی
سهیلدلاور۲۶۷۰۱۲۹۰۵۶۱۰۵۶۲قبول شده در مرحله مقدماتی
علیرضانعیمی پور۴۳۱۰۲۴۷۸۳۰۲۹۱۱۵قبول شده در مرحله مقدماتی
امیرحسینشاهری۲۲۱۰۳۷۸۶۶۴۴۳۴۷۶قبول شده در مرحله مقدماتی
امیرحسینمقیمی۳۳۸۰۵۸۲۱۰۷۵۶۸۶۱قبول شده در مرحله مقدماتی
الیاسکیانی۰۰۱۳۹۱۸۵۲۴۶۱۰۹۹قبول شده در مرحله مقدماتی
روهانرحیمی زاده۴۷۱۰۲۹۶۹۲۸۶۷۷۹۵قبول شده در مرحله مقدماتی
محمدحیدری افشار۲۹۸۰۹۹۲۲۰۸۷۵۳۶۳قبول شده در مرحله مقدماتی
میلادصمدی۴۴۹۰۲۴۶۳۷۴۸۱۵۱۸قبول شده در مرحله مقدماتی
محمدرضاصفرپور۳۳۸۱۲۴۹۱۹۳۱۳۱۰۹قبول شده در مرحله مقدماتی
محمدحفانی۱۱۶۰۲۲۳۹۶۳۹۹۵۳۴قبول شده در مرحله مقدماتی
امیرحسینترابی۰۳۱۰۹۱۰۴۷۱۴۶۳۰۸قبول شده در مرحله مقدماتی
سید حامدهاشمی پور۳۴۳۰۲۷۶۲۷۶۵۶۹۲۰قبول شده در مرحله مقدماتی
امیرحسینپورحیدری۲۶۶۰۲۶۹۹۵۵۶۲۷۳۴قبول شده در مرحله مقدماتی
سید حمیدرضارضوی۰۷۸۰۸۹۵۴۲۸۶۷۸۳۳قبول شده در مرحله مقدماتی
مهرزاد ( امید)برجی۰۳۱۰۰۹۹۱۷۱۷۵۴۸۲قبول شده در مرحله مقدماتی
مرتضیمحمدی۴۳۸۰۳۴۳۲۸۶۸۲۴۸۱قبول شده در مرحله مقدماتی
پوریاوفایی۰۰۲۲۵۸۴۷۵۷۱۵۳۵۳قبول شده در مرحله مقدماتی
یحییصدیق۲۲۸۱۹۹۴۹۳۷۳۰۷۴۸قبول شده در مرحله مقدماتی
مرتضیمرتضوی راد۴۴۲۰۶۳۶۳۸۶۴۹۵۵۶قبول شده در مرحله مقدماتی
حامدریگی۳۴۳۰۳۵۳۸۴۱۵۶۹۳۱قبول شده در مرحله مقدماتی
محمدابراهیمی۳۴۳۰۱۷۵۰۸۵۹۸۰۳۲قبول شده در مرحله مقدماتی
محمدکمالی نسب۳۶۶۰۴۰۹۸۰۴۶۹۱۲۶قبول شده در مرحله مقدماتی
علیقمری اتراباد۰۹۲۴۶۵۳۷۸۷۷۵۸۸۳قبول شده در مرحله مقدماتی
سید آرمانکریم نیا۲۰۶۴۸۹۱۵۹۵۸۳۰۹۱قبول شده در مرحله مقدماتی
احسانزارعی۳۵۳۰۱۶۸۵۰۵۱۶۷۷۷قبول شده در مرحله مقدماتی
مهدیرشیدی زاده۴٨٩٠۴٠٠٣٣٨۳۲۱۵۷قبول شده در مرحله مقدماتی
سید فرشاد

هاشمی۴۶۷۰۲۴۱۷۹۶۴۹۵۷۷قبول شده در مرحله مقدماتی
مهرانگل محمدزاده۰۷۲۰۱۶۷۲۸۰۵۷۰۶۸قبول شده در مرحله مقدماتی
میثماحمدی۲۴۹۱۷۳۲۸۸۲۶۴۰۲۲قبول شده در مرحله مقدماتی
سید حافظسودمند۲۱۳۰۵۳۰۸۸۵۶۹۳۸۹قبول شده در مرحله مقدماتی
مرتضیپیرانفر۰۱۱۰۰۲۰۲۹۴۷۶۷۸۵قبول شده در مرحله مقدماتی
مصطفیسرمست۰۰۱۰۹۸۶۹۲۸۸۳۸۰۱قبول شده در مرحله مقدماتی
علیرضاصحرا گرد۲۱۳۰۵۲۴۴۸۶ ۱۶۴۹۶ قبول شده در مرحله مقدماتی
احسانحافظی۱۸۶۱۶۵۶۳۹۴۹۸۲۰۷قبول شده در مرحله مقدماتی
سجادخواجوی۲۱۹۰۱۴۵۵۳۸۴۹۷۰۲قبول شده در مرحله مقدماتی
هیوااحمدی۳۲۴۰۵۰۲۰۷۰۵۷۱۹۵قبول شده در مرحله مقدماتی
امیرعلیپژوهش۴۸۳۰۲۱۲۷۱۳۶۴۳۶۲قبول شده در مرحله مقدماتی
آریاامیدزاده۱۸۵۰۳۶۳۵۲۸۶۹۴۵۶قبول شده در مرحله مقدماتی
هادیعزیززاده آرائی۵۸۲۰۰۲۱۲۳۱۷۷۷۲۷قبول شده در مرحله مقدماتی
میثمره گوی۲۱۴۳۳۱۲۴۴۱۸۵۰۶۴قبول شده در مرحله مقدماتی
بهمنکاویانی۱۳۶۰۵۵۴۰۲۵۸۵۷۲۹قبول شده در مرحله مقدماتی
یوسفنادری۱۲۷۳۲۶۳۸۷۱۸۷۶۲۱قبول شده در مرحله مقدماتی
امیننظری۳۴۴۰۸۵۱۲۳۰۸۷۷۹۸قبول شده در مرحله مقدماتی
حسینحسینی۰۹۲۳۹۸۲۱۶۷۹۰۹۱۳قبول شده در مرحله مقدماتی
داودگودرزی۱۱۴۲۴۹۵۱۸۳۹۱۷۳۹قبول شده در مرحله مقدماتی
آروینبی غم ثبوتی۲۶۴۰۳۴۳۹۴۷۹۲۸۵۶قبول شده در مرحله مقدماتی
امیرناصری نژاد۲۵۷۱۸۲۳۲۳۱۹۴۶۴۳قبول شده در مرحله مقدماتی
رسولباوی۱۷۵۷۵۲۳۱۶۲۹۵۱۴۶قبول شده در مرحله مقدماتی
میر محسنسیدان۰۰۱۴۴۳۱۴۹۱۰۰۱۵۸قبول شده در مرحله مقدماتی
رادوینمشایی۲۲۷۰۱۲۷۹۷۸۲۱۰۴۲قبول شده در مرحله مقدماتی